Interesovanje za IPARD sredstva ne jenjava! Domaći poljoprivrednici imaju vremena do petka (24. maj) da se prijave za Meru 1, ali uskoro ih očekuju i novi otvoreni pozivi – prvi će uslediti poziv za Meru 3, u narednih nekoliko sedmica.
O tome su, tokom trećeg dana Poljoprivrednog sajma, na EU paviljonu, govorile Aleksandra Bogić i Katarina Đurić iz IPARD upravljačkog tela, dok je Upravu za agrarna plaćanja predstavljala Smilja Popović.
Govornice su bliže objasnile šta tačno podrazumevaju mere 1, 3, i 7 – kome su namenjene, šta su njihovi ciljevi i koliko sredstava korisnici mogu dobiti. Takođe, pozvale su sve zainteresovane, koji imaju bilo kakve nedoumice, da se obrate Upravi za agrarna plaćanja, kako bi što uspešnije predstavili svoje ideje.

„Nagrađujemo one korisnike koji čije su investicije usmerene ka zaštiti životne sredine, poput obnovljivih izvora energije i upravljanja otpadnim vodam i to sa dodatnih 10% podrške“, rekla je Aleksandra Bogić, govoreći o Meri 1.
Dalje je pojasnila da Pravilnik za sprovođenje mera propisuje prihvatljive investicije, kao i da postoje novine u odnosu na prethodni programski ciklus:
„To su one investicije koje doprinose razvoju konkurentnosti poljoprivrednog proizvođača na tržištu. Potrebno je ispuniti standarde koji se odnose na zaštitu životne sredine, dobrobit životinja, upravljanje stajnjakom i oblast zaštite bilja. Naš cilj je da oni koji ih nisu ispunili dođu do ovih standarda. Mera 1 donosi novitete – pre svega u prihvatljivim sektorima, gde smo dodali sektor ribarstva. Novina je i kriterijum za proizvođače povrća i voća gde se uzima u obzir samo visina podrške koja mora biti veća od 50.000 evra. Otvorili vrata svima, i onima koji tek planiraju početak poljoprivredne proizvodnje, dok smo onima koji već imaju pokrenutu proizvodnju bez obzira na kapacitete i broj životinja ili zemlje, omogućili investiranje u obnovljive izvore energije.“
Nakon objavljenog poziva i bodovanja i rangiranja, svi oni koji su na konačnoj rang listi „ispod crte“ mogu da se prijave na naredni poziv što im povećava mogućnost za dobijanje sredstava jer već poseduje spremne projekte i dokumentaciju.

O Meri 7 govorila je Katarina Đurić. Prema njenim rečima, tokom IPARD II ciklusa je sve više raslo interesovanje za ovu meru, te je ona sada unapređena i proširena, i nudi još veće mogućnosti – ne samo poljoprivrednicima, već i onima koji se bave nepoljoprivrednim delatnostima. Važno je samo da se te delatnosti obavljaju u ruralnim područjima.
Tako sada, osim ruralnog turizma, Mera 7 podrazumeva i sektore direktnog plasmana i usluga malog obima. Konkretno, sektor direktnog plasmana usmeren je na plasiranje proizvoda biljnog, životinjskog porekla i domaće radinosti. Onaj ko podnosi zahtev mora biti proizvođač.
Sektor usluga malog obima podrazumeva privredne delatnosti, i to uslužne, kao što su servisi za popravku mehanizacije, zatim obrazovno savetodavne delatnosti, poput škola jezika, računara, umetničkih delatnosti u ruralnom području i drugo.

O novina koje novi programski ciklus donosi u administrativnu obradu zahteva, ali i mogućnostima za same korisnike govorila i Smilja Popović. Prema njenim rečima, na osnovu iskustava sprovedenog IPARD II programa definisane su novi sektori i prihvatljive investicije u investicionim merama koje su bile u fokusu današnjeg panela.
„Uvedeni su sektori poput ribarstva, i prerade industrijskog bilja i žitarica. Takođe, omogućili smo da mašine i oprema mogu biti uvezeni iz zemalja poput Kine, što dodatno olakšava nabavku opreme poljoprivrednim proizvođačima.“
Važno je da svi podnosioci imaju urednu dokumentaciju prilikom podnošenja zahteva, ali dobro je znati i da postoji mogućnost da podnosilac, koji nema dobru dokumentaciju, može da ispravi i dopuni svoj podnesak.
„Ohrabrujemo poljoprivrednike da nas kontaktiraju i prikupe na vreme sve informacije i da otklone nedoumice koje imaju u vezi sa programom“, savetuje Popović.
A poljoprivrednici su imali dosta nedoumica, pokazalo je iskustvo stručnjaka iz Ministarstva – zato naglašavaju da je dobra priprema ključna. Izbor konsultanta, izmirena poreska davanja, razumevanja vrsta investicija koje se podržavaju, lokalni propisi, neke su od dilema koje poljoprivrednici često imaju.

 

Šta donose Mera 4 – Agro-ekološko klimatska mera i organska proizvodnja i Mera 5 – Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup IPARD III programa, bila je tema informativne sesije na EU paviljonu četvrtog dana 91. Međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu. Predstavnice Odeljenja za upravljanje IPARD programom (IPARD Upravljačkog tela) Marina Vujović i Aleksandra Bogić, upoznale su zainteresovane posetioce sa ciljevima ovih mera, potencijalnim korisnicima koji mogu da ostvare pravo na IPARD podršku kao i sa visinom iznosa podrške.

Mera 4 IPARD III programa – Agro-ekološko-klimatska mera i organska proizvodnja ima za cilj da podstakne poljoprivredne proizvođače da zaštite i poboljšaju životnu sredinu na poljoprivrednim površinama kojima upravljaju primenom metoda održive poljoprivredne proizvodnje koje prevazilaze nivo zaštite koji je već određen nacionalnim propisima.

Mera 4 sastoji se od četiri operacije i namenjena je registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima koja se dobrovoljno prihvate obaveze primene jedne ili više operacija u periodu od najmanje pet godina:

Operacija 1 – Plodored na obradivim površinama
Operacija 2 – Zatravljivanje u međurednom prostori u višegodišnjim zasadima
Operacija 3 – Uspostavljanje i održavanje polinatorskih traka na na obradivom zemljištu i u višegodišnjem zasadu
Operacija 4 – Održivo upravljanje livadama i pašnjacima.
Korisnicima se podrška obezbeđuje u vidu godišnjeg plaćanja, po hektaru površine na kojoj se sprovode operacije, kao nadoknada za nastale troškove i izgubljeni prihod, a koji su rezultat sprovođenja agro-ekološko-klimatskih aktivnosti i obaveza, koji prevazilaze polaznu osnovu i uobičajnu poljoprivrednu praksu.

Mera 5 – Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup – kroz angažovanje većeg broja privatnih i javnih partnera iz različitih sektora i vrednovanjem resursa na lokalnom nivou u skladu sa LEADER pristupom, unapređuje se razvoj zajednice, povećava socijalni kapital i doprinosi se unapređenju ekonomskih, socijalnih, kulturnih i ekoloških aspekata na lokalnom području.

LEADER pristup na nivou Evropske unije je značajna mera ruralnog razvoja koja se bavi specifičnim problemima na lokalnom nivou, omogućavajući stanovništvu organizovanom u partnerstvima – Lokalnim akcionim grupama (LAG), da implementiraju manje lokalne projekte koji su od značaja za razvoj i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima. Mali projekti obuhvataju aktivnosti kao što su: seoski festivali; učešće na sajmovima i manifestacijama; nabavka materijala i opreme (kompjuteri, nameštaj i oprema za zajedničke prostorije, turističke informativne table, natpisi, izrada publikacija i promotivnog materijala i sl.; manje renoviranje javnih objekata; unapređenje javnih prostora i turističkih staza; promovisanje lokalnih proizvoda; izrada nacrta planova za obnovu istorijskih zgrada i sl.

Najvažniji prioriteti LEADER mere su:

Razvoj lanaca snabdevanja i proizvoda sa dodatom vrednošću, uključujući proizvode veće vrednosti, stare zanate i druge
Unapređenje proizvoda ruralnog turizma
Jačanje kulturnog i socijalnog života zajednice i podržavanje zajedničkih lokalnih organizacija, asocijacija i nevladinih organizacija (uključujući udruženja žena);
Poboljšanje javnih prostora u selima;
Poboljšanje ekoloških standarda u određenoj oblasti i promocija korišćenja obnovljive energije od strane zajednice;
Umrežavanje Lokalnih akcionih grupa, razmena najboljih praksi, informisanje zainteresovanih u vezi sa IPARD Programom i učenje novih pristupa ruralnom razvoju.

Izvor; https://uap.gov.rs/uskoro-novi-ipard-javni-pozivi/