Implementacija standarda

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u implementaciji standarda u malim i srednjim preduzećima, konsultanska kuća "KRUNET" je stvorila metode implementacije koji su dali najbolje rezultate kod klijenata tokom procesa implementacije. Konsultanska kuća "KRUNET" kombinuje optimalne zahteve uz minimalnu administraciju koja bi opterećivala klijenta.

Metoda koju sprovodi konsultantska kuća "KRUNET" tokom implementacije standarda podrazumeva sledeće:

  • Davanje klijentu svih potrebnih informacija u cilju stvaranja preduslova organizacije za implementaciju standarda
  • Izrada probne dokumentacije za pojedine standarde
  • Usaglašavaju i izrađuju konačne verzije dokumentacije
  • zajednički, sa predstavnicima organizacije uvode u praksu i prate primenu usvojenih zahteva
  • obuka predstavnika naručioca posla koja se sastoji u objašnjavanju zahteva a ne u predavanju
  • pomaže oko zakazivanja sertifikacije
  • isprate postupak sertifikacije

Cilj svakog projekta implementacije standarda nije samo implementacija već se kroz implementaciju sprovede i takva obuka, koja će predstavnike organizacije osposobiti da nadalje samostalno upravljaju uvedenim sistemima.Cilj implementacije možemo svesti na 3 reči: implementacija, obuka, osposobljavanje.

HACCP

sistem bezbednosti hrane

HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Point  je sistemski preventivni pristup bezbednosti hrane koji se odnosi ne samo na fizičke, hemijske i biološke opasnosti, već i na preventivni postupak, kojim proizvođač posmatra, vrši kontrolu, identifikuje i analizira izvesne kritične tačke u proizvodnji hrane, na kojima eventualno može doći do njihove kontaminacije. Zakonska regulativa gotovo svih razvijenih zemalja sveta obavezuje proizvođače hrane u tim zemljama na uvođenje HACCP sistema.

Saznajte više...

ISO 9001:2015

sistem upravljanja kvalitetom

ISO 9001 - Sistem menadžmenta kvalitetom je međunarodni standard koji sadrži zahteve za sistem upravljanja kvalitetom u poslovnoj organizaciji koje organizacija mora ispuniti da bi uskladila svoje poslovanje sa međunarodno priznatim normama. Sistem kvaliteta je upravljački sistem, kojim se dovodi do ostvarenja postavljenih ciljeva u pogledu kvaliteta poslovanja i pružanja usluga. Ovaj sistem čine organizaciona struktura, odgovornost subjekta u organizaciji, procesi i resursi potrebni za upravljanje sistemom.

Saznajte više...

ISO 14001:2015

sistem upravljanja zaštitom životne sredine

ISO 14001 Sistem upravljanja zaštitom životne sredine je standard upravljanja zaštite životne sredine, posvećen kontrolisanju rizika zagađenja životne sredine. EMS (Environmental Managemet System) uspostavlja mehanizme koji vremenom smanjuju ove rizike i broj incidenata i jačaju pouzdanost organizacije u ispunjenju zakonskih, i drugih zahteva zaštite životne sredine.

Saznajte više...

ISO 45001:2018

sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednosti na radu

ISO 45001:2018 (prethodno OHSAS 18001:2007)  predstavlja standard koji definiše zahteve za sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu. Cilj standarda jeste da se uspostavi kontrola nad rizicima koje nose štetnosti i opasnosti, a samim tim i obezbedi kontinuitet poslovanja organizacije. Standard ISO 45001:2018 je primenljiv na sve organizacije. ISO 45001:2018 je kompatibilan sa standardima ISO 9001 i ISO 14001.

Saznajte više...

ISO 22000:2018

sistem bezbednosti hrane

ISO 22000 je prvi međunarodni standard za menadžment bezbednosti hrane (Food safety management systems) izdat od strane Međunarodne organizacije za standardizaciju (ISO). Prema ISO 22000, bezbednost hrane je prioritet za sve organizacije koje proizvode, prerađuju, rukuju ili isporučuju hranu. ISO 22000 je prvi standard koji mogu koristiti svi članovi lanca snabdevanja hranom.

Saznajte više...

ISO/IEC 20000

sistem upravljanja IT uslugama

ISO/IEC 20000 je standard koji se odnosi na upravljanje IT uslugama i koji omogućava IT organizacijama da osiguraju da procesi koje realizuju i usluge koji obezbeđuju budu u skladu sa potrebama svih zainteresovanih strana i u skladu sa najboljom praksom iz te oblasti. Standard je razvijen od strane ISO JTC 1/SC 7 tehničkog komiteta, a nastao je iz standarda BS15000, koji je u međuvremenu povučen.

Saznajte više...

ISO 27001

sistem bezbednosti informacija

ISO 27001 je međunarodni standard koji se odnosi na zaštitu i bezbednost informacija. Standard podleže različitim područjima primene kao i za razlikovanje mogućih procesa u organizaciji koji su povezani sa upravljanjem kontrole sigurnostikao sto su: politika sigurnosti, sigurnost organizacije, kontrola i klasifikacija izvora, sigurnost osoblja, sigurnost materijalnih dobara i životne sredine, operativno upravljanje i komunikacija, kontrola pristupa, razvoj i održavanje raznih sistema i upravljanje kontinuitetom poslovanje.

Saznajte više...

GLOBALGAP

standard dobre poljoprivredne prakse

GlobalGap je ustanovljen od privatnih lica koja su napravila dobrovoljne standarde za sertifikaciju za sve poljoprivredne proizvde širom sveta. Cilj je bio da se napravi i ustanovi jedinstven standard za dobru poljoprivrednu praksu širom sveta, sa naglaskom da različiti poljoprivredni proizvodi mogu biti GlobalGap sertifikovani.

Saznajte više...