Svetska banka bi uskoro trebalo da krene sa realizacijom kredita u oblasti poljoprivrede. Ova kreditna linija obuhvata grantove od 20.000 do 400.000 evra po korisniku. Ukupna vrednost programa je 50 miliona dolara. Prema trenutnom predlogu Pravilnika, za sredstva evropske banke moći će da konkurišu poljoprivrednici i to: fizička lica kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Investicije koje će biti prihvatljive su iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Ovaj projekat namenjen je povećanju konkurentnosti poljoprirede i podnosioci zahteva za odobrenje subvencije će zahteve predavati Upravi za agrarna plaćanja. Finansiranje će se obavljati na sledeći način:

  • 50% investicije su bespovratna sredstva Svetske banke
  • 40% investicije pokriva kredit odobren kod komercijalnih banaka
  • 10% investicije podrazumeva sopstveno učešće podnosioca zahteva

 

SUBVENCIJE ZA PRIMARNU PROIZVODNJU

Subvencije Svetske banke odnose se na projekte za unapređenje konkurentnosti primarne poljoprivredne proizvodnje, jačanje veza unutar tržišnog lanca, kao i za diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti na gazdinstvu kroz razvoj starih i umetničkih zanata, odnosno domaće radinosti. Tako će se, kroz podršku primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji finansirati investicije u proizvodnju mleka, mesa, pčelarstva, akvakulture, voća, povrća, cveća, grožđa, ostalih useva, tj, ratarskih kultura, te ulaganja u stare i umetničke zanate.

Bespovratna sredstva će se davati za izgradnju farmi, nabavku opreme za farme, nabavku i postavljanje plastenika, nabavku mašina i opreme za biljnu proizvodnju na otvorenom polju, nabavku i postavljanje sistema za navodnjavanje, protivrgadne zaštite itd. Za sve investicije po ovoj liniji, minimalna vrednost prihvatljivih troškova je 20.000 evra, a maksimalna 50.000 evra.

 

SUBVENCIJE ZA PRERADU POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Subvencije će biti odobravane i za projekte koji se tiču unapređenja konkurentnosti i veza unutar tržišnog lanca u oblasti otkupa, prerade i marketinga primarnih poljoprivrednih proizvoda, kao i unapređenje marketinga proizvoda domaće radinosti. Ovom kreditnom linijom obuhvaćene su investicije u sledećim sektorima:

  • unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva;
  • unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade marketinga mleka i mlečnih proizvoda;
  • unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade proizvoda od mesa;
  • unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina - vinarije;
  • unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda - pčelari;

Pored gore navedenog, ovde spadaju i investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani.

Na primer, ovi bespovratni krediti obuhvataju nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, kao i nabavku nove opreme za digitalizaciju i automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući i nabavku adekvatnih softvera sa pratećim hardverom. Biće, između ostalog, podržane investicije u izgradnju i opremanje objekata za prijem, manipulaciju, utvrđivanje kvaliteta, čišćenje, sušenje, skladištenje, kao i otkup i dalju prodaju zrnastih proizvoda, investicije vezane za preradu žitarica, izgradnju objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje žitarica sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom, nabavku novih mašina i opreme za preradu žitarica.

Sve investicije osim za gore navedene sektore, biće dostupne i za podnosioce zahteva koji imaju zasade uljane kulture, gajeno začinsko, lekovito i aromatično bilje.
Za sve investicije po ovoj kreditnoj liniji,  vrednost projekta je minimalno 25.000 evra, a najveća vrednost može biti maksimalno 400.000 evra.