Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je novi Pravilnik o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz diversifikaciju ekonomskih aktivnosti kroz podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu.

Pravilnikom se bliže propisuju vrste podsticaja za podršku investicijama u preradu i marketing na poljoprivrednom gazdinstvu (kroz investicije u izgradnju objekata i nabavka opreme u objektima) u sektoru mleka, mesa, voća, povrća i grožđa, uljanih kultura, gajenog začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, pčelinjih proizvoda, gajenih vrsta gljiva, kao i plodova sakupljenih iz prirode, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

Pravo na podsticaje ostvaruju registrovana poljoprivredna gazdnstva u aktivnom statusu i to: 1) fizičko lice – nosilac registrovanog komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, samo za proizvodnju i preradu mleka u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo; 2) preduzetnik; 3) srednja škola; 4) naučnoistraživačka organizacija u oblasti poljoprivrede; 5) privredno društvo, samo za proizvodnju i preradu grožđa.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se Ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja, za svaku kalendarsku godinu, u periodu do 1. novembra tekuće godine.

Isti podnosilac zahteva može u kalendarskoj godini podneti samo jedan zahtev za jedan ili više podsticaja, pri čemu zahtev može obuhvatiti jednu ili više prihvatljivih investicija u okviru odgovarajuće vrste podsticaja.

Uz zahtev se, između ostlog, dostavlja i račun za nabavku predmetne investicije i dokaz o izvršenom plaćanju. Navedena dokumentacija treba da bude izdata u periodu od 16. oktobra prethodne kalendarske godine do dana podnošenja zahteva, kao i da glasi na podnosioca zahteva. Uverenja i potvrde koje je podnosilac zahteva u obavezi da dostavi ne mogu da budu starije od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Podsticaji se isplaćuju po redosledu podnošenja uredno podnetih zahteva do iznosa finansijskih sredstava utvrđenog posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Podsticaji se utvrđuju u visini od 50% od vrednosti prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 % od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Najviši ukupni iznos podsticaja po podnosiocu zahteva je 3.500.000 dinara.