Pravilnikom o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (Službeni glasnik RS, broj 46/2018) propisuju se vrste podsticaja, uslovi, način ostvarivanja prava na podsticaje, obrazac prijave na konkurs za ostvarivanje prava na podsticaje, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku i po pojedinim vrstama podsticaja.
Podsticaji obuhvataju podršku programima za investicije u:

1) razvoj i unapređenje primarne biljne proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
2) razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika;
3) razvoj i unapređenje primarne stočarske proizvodnje kroz nabavku kvalitetnih priplodnih grla na poljoprivrednim gazdinstvima mladih poljoprivrednika.

Preciznije podatke o prihvatljivim investicijama možete naći u Prilogu 1 – Podsticaji i prihvatljive investicije u okviru programa koji se odnose na diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima, koji je sastavni deo ovog Pravilnika.

Pravo na podsticaj ima punoletni mladi poljoprivrednik, nosilac komercijalnog poljoprivrednog gazdinstva u aktivnom statusu, ukoliko je kao nosilac, odnosno član komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva prvi put upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava (RPG) počev od 1. januara godine koja prethodi godini u kojoj podnosi prijavu na konkurs i nalazi se u aktivnom statusu. Na dan podnošenja prijave na konkurs poljoprivrednik mora da ima navršenih 18, a u kalendarskoj godini u kojoj podnose prijavu najviše 40 godina života.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na Konkurs, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja za svaku kalendarsku godinu. Tekst konkursa objavljuje se na zvaničnoj internet stranici ministarstva nadležnog za poslove poljoprivrede, odnosno na zvaničnoj internet stranici Uprave. Podnosilac prijave na konkurs podnosi samo jednu prijavu za ostvarivanje prava na podsticaje u kalendarskoj godini, za jednu ili više investicija.

Naglašavamo da su ovim pravilnikom određeni uslovi i date smernice za planiranje investicije, dok proces prijave započinje nakon objavljivanja Konkursa. Sve prijave koje stignu pre toga biće odbačene kao neblagovremene.

Uz prijavu na konkurs podnosilac, pored ostalog dostavlja predračun za nabavku investicija ne stariji od 30 dana (profaktura, predugovor, ponuda ili druga vrsta predračuna) i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 6 meseci od dana izdavanja predračuna i da nema svojstvo povezanog lica sa podnosiocem prijave. Sva dokumenta koja se dostavljaju uz prijavu na konkurs moraju da glase na podnosioca prijave i prilažu se u originalu ili overenoj kopiji, dok uverenja i potvrde ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja.

Uprava razmatra prijave na konkurs i utvrđuje ispunjenost uslova za dodelu podsticaja kao i rang listu podnosilaca prijava na konkurs (ukoliko je ukupan zahtevani iznos podsticaja po svim prijavama koje ispunjavaju uslov za ostvarivanje prava na podsticaj veći od raspoloživih sredstva).

Direktor Uprave rešenjem odobrava pravo na podsticaje na osnovu rang liste, a do utroška raspoloživih sredstava utvrđenih u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Rešenjem se podnosiocu prijave odobrava da u roku od 90 dana od prijema rešenja u potpunosti realizuje prihvatljivu investiciju iz predračuna i podnese Upravi propisanu dokumentaciju kojom se dokazuje realizacija investicije. Rešenjem se utvrđuje iznos podsticaja na ime realizacije investicije i nalaže isplata podsticaja na namenski račun korisnika upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava.

Podsticaji se utvrđuju u procentualnom iznosu od vrednosti realizovane investicije u skladu sa zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, odnosno posebnim propisom kojim se uređuje raspodela podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju. Maksimalni iznos podsticaja po korisniku je 1.500.000,00 dinara. Pravilnikom su propisani i maksimalni iznosi podsticaja po kvalitetnom priplodno grlu.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o podsticajima programima za diversifikaciju dohotka i unapređenje kvaliteta života u ruralnim područjima kroz podršku mladim poljoprivrednicima (Službeni glasnik RS, br. 29/17 i 33/17).