Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: Agencija) se kreiranjem Programa podrške privrednim društvima za promociju izvoza (u daljem tekstu: Program) opredelila da podrži unapređenje izvoznih potencijala domaćih privrednih društava, a u cilju povećanja prihoda od izvoza selektovanih sektora, povećanja stepena iskorišćenosti njihovih postojećih proizvodnih kapaciteta, unapređenja njihove konkurentnosti, uravnoteženja platnog bilansa Republike Srbije i povećanja plasmana domaćih proizvoda na stranim tržištima.

 

USLOVI ZA PODNOSIOCE PRIJAVA

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima Podnosilac prijave koji kumulativno ispunjava sledeće opšte i posebne uslove:

 

Opšti uslovi

 • da je Podnosilac prijave registrovan u APR, zaključno sa 1. januarom 2018. godine;
 • da kapital Podnosioca prijave nije u javnoj svojini;
 • da je Podnosilac prijave izmirio dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da Podnosilac prijave nije u teškoćama u skladu sa pravilima za dodelu državne pomoći.

 

Tehnički kapaciteti

 • da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta ISO 9001;
 • da Podnosilac prijave poseduje implementiran sistem kvaliteta HACCP, ukoliko posluje u sektoru prehrambene industrije.

 

Poslovni kapaciteti

 • da je pretežna delatnost Podnosioca prijave u sektoru prehrambene industrije ili sektoru drvne industrije (proizvodnja nameštaja);
 • da se Podnosilac prijave pretežno bavi proizvodnjom finalnih proizvoda iz gore navedenih sektora, koji su namenjeni za maloprodaju.

 

Kadrovski kapaciteti

 • da Podnosilac prijave ima minimum 15 zaposlenih lica u radnom odnosu, na dan 25. decembar 2020. godine, prema evidenciji CROSO.

 

Finansijski kapaciteti

 • da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario poslovni prihod od najmanje 36.000.000,00 dinara;
 • da vrednost osnovnih sredstava Podnosioca prijave, u bilansu stanja u 2019. godini, nije manja od 36.000.000,00 dinara;
 • da protiv Podnosioca prijave nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak, postupak reorganizacije ili postupak likvidacije;
 • 1. da je Podnosilac prijave u 2019. godini ostvario izvoz od najmanje 12.000.000 RSD.

 

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Bespovratna sredstva koja se odobravaju u skladu sa ovim Programom mogu se dodeliti u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti usmerenih ka ciljanim tržištima, odnosno mera intervencija koje se odnose na:

 

Konsultantsku podršku za aktivnosti izvoznog marketinga

 • Analiza tržišta i proizvodnog asortimana Korisnika radi izvoza na ciljana tržišta;
 • Izrada analize plasmana proizvoda, uključujući private label distributivne kanale;
 • Izrada marketing plana i identifikacija distributivnih kanala na ciljanom tržištu i uspostavljanje kontakata sa distributerima;
 • Izrada plana brendiranja proizvoda prema ciljanom tržištu;
 • Marketinške aktivnosti na promociji brenda ili proizvoda Korisnika predviđene planom marketinga ili planom brendiranja;
 • Dizajn i redizajn proizvoda, pakovanja i ambalaže radi prilagođavanja regulatornim zahtevima ciljanog tržišta ili analizi tržišta i marketing planu ili planu brendiranja.
  Sredstva po ovoj aktivnosti se ne mogu koristiti za troškove izrade ambalaže ili etiketa i troškove izrade štampanog i drugog promotivnog materijala.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD.

 

Izlaganje na međunarodnim sajmovima i poslovnim susretima

 • Izlaganje na međunarodnim sajmovima iz oblasti drvne i prehrambene industrije, na ciljanom tržištu;

  Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za: zakup prostora, izradu štanda i prateće usluge (struja, voda, internet, obavezna upisnina) i troškove transporta uzoraka/eksponata;

 • Poseta kupcu ili distributeru u okviru kompanijske misije;

  Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za: angažovanje konsultantata za identifikaciju potencijalnih kupaca ili distributera na ciljanom tržištu, uspostavljanje kontakta sa potencijalnim kupcima ili distributerima, pripremu Korisnika za B2B susrete sa potencijalnim kupcima ili distributerima u okiru kompanijskih misija.

 • Učešće na online sajmovima, vebinarima i događajima iz oblasti drvne i prehrambene industrije;

  Sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti za troškove participacije za učešće na ovim događajima.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.500.000,00 RSD.

 

Ulazak na ciljano tržište i unapređenje pozicije na istom

 • Troškovi atesta, homologacije, sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa potrebnih za plasman proizvoda na ciljanom tržištu;

  U slučaju sertifikacije proizvoda i proizvodnih procesa sredstva po ovoj aktivnosti se mogu koristiti samo za troškove prve sertifikacije;

 • Troškovi ulistavanja proizvoda u trgovinske lance na ciljanom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 3.000.000,00 RSD.

 

Konsultantsku podršku za unapređenje izvoznih sposobnost

 • Sticanje znanja u vezi sa prodajom na inostranom tržištu/online prodajom;
 • Finansijsko upravljanje;
 • Kalkulacija cena proizvoda i troškova izvoza;
 • Sticanje znanja u vezi sa pravnim/carinskim/poreskim aspektima poslovanja na inostranom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 50% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 1.000.000,00 RSD.

 

Unapređenje proizvodnih sposobnosti

 • Razvoj novog proizvoda prema zahtevima ciljanih tržišta;
 • Nabavka specifične opreme u cilju povećanja izvoza na ciljana tržišta;

Sredstva za ovu aktivnost mogu biti refundirana samo ukoliko su sve ostale aktivnosti iz Plana intervencije sprovedene i verifikovane. Aktivnost je uslovljena realizacijom ostalih aktivnosti iz Plana intervencije i izveštajem konsultanta o eventualnim potrebama privrednog društva za nabavkom opreme radi omogućavanja izvoza na ciljano tržište. Oprema mora biti identifikovana kroz zahteve ciljanog tržišta i u funkciji unapređenja izvoznih aktivnosti na ciljanom tržištu.

Za ovu aktivnost moguća je refundacija do 60% od ukupne vrednosti opravdanih troškova, a u maksimalnom iznosu od 4.000.000,00 RSD.

Troškovi koji ne mogu biti predmet sufinansiranja po ovom programu su:

 • Troškovi garancija, polisa osiguranja, kamate, kursne razlike;
 • Carinski i administrativni troškovi;
 • Troškovi prinudne naplate.

Agencija zadržava pravo da koriguje konačni procentualni udeo sufinansiranja za svaku aktivnost, kao i odobreni iznos.

 

 

RASPOLOŽIVA FINANSIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog programa opredeljen je budžet u iznosu od 150.000.000,00 RSD.

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, refundacijom kao sufinansiranje u visini do određenog procenta iznosa opravdanih troškova projektnih aktivnosti bez PDV.

Svaki Podnosilac prijave prijave može podneti jednu prijavu, s tim što u okviru jedne prijave mora da aplicira za više od jedne aktivnosti Korisniku može biti odobren maksimalan iznos od 10.000.000,00 RSD za sve aktivnosti iz Plana intervencija, a po njegovom konačnom odobrenju

Agencija sufinansira aktivnosti Korisnika kroz refundaciju troškova do određenog procenta, a koji predstavljaju prihvatljive troškove u smislu ovog Programa. Opravdani troškovi u odnosu na koje se dodeljuju bespovratna sredstva ne obuhvataju obračunati PDV.

Refundacija troškova se vrši nakon kompletne realizacije aktivnosti koja je obuhvaćena Planom intervencija prihvaćenog od strane Agencije, uz dostavljanje tražene dokumentacije, a nakon što Agencija verifikuje da su aktivnosti završene.

 

 

NAČIN PRIJAVLJIVANJA

Javni poziv za učešće u Programu je raspisan 25. decembra 2020. godine i trajaće 60 dana, odnosno do 23. februara 2021. godine.

Prijave se podnose elektronski, kreiranjem korisničkog naloga na linku https://prijave.ras.gov.rs/Izvoz i verifikacijom internet adrese. Kreiranjem korisničkog naloga otvara se stranica za unos podataka, kao i za unos prateće dokumentacije, a sve u okviru Obrasca 1- Prijava za učešće u Programu. Korisnik naloga nakon unosa podataka i kompletiranja dokumentacije, potvrđuje da je prijava kompletna, čime se prijava elektronski zaprimljuje. Svaki Podnosilac prijave dobija obaveštenje o prijemu prijave, zavodni broj prijave i Ugovor o poverljivosti informacija. Link za prijavu je dostupan do kraja Javnog poziva, nakon čega više nije moguće podneti prijavu.

Svaki Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu, s tim što je u obavezi da aplicira za minimum dve aktivnosti koje su definisane kao prihvatljive

 

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANjE SREDSTVA

Svaki Podnosilac prijave je u obavezi da uz podnetu prijavu na Portal Agencije priloži i sledeću dokumentaciju:

 • Obrazac 2 – Izjavu o ispunjenosti uslova Programa i dodeljenoj državnoj pomoći de minimis, koja je izdata pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću;
 • Obrazac 3 – Predlog plana intervencija;
 • Izjavu da Podnosilac prijave i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede;
 • Kopiju uverenja nadležnog organa poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve dospele obaveze po osnovu poreza i doprinosa, ne starije od mesec dana od dana objavljivanja Javnog poziva;
 • Kopiju sertifikata sistema kvaliteta ISO 9001 izdatog od strane sertifikacionog tela akreditovanog od strane ATS;
 • Ugovor o poverljivosti informacija potpisan elektronskim potpisom zakonskog zastupnika Podnosioca prijave.

Podnosilac prijave uz Prijavu može podneti i sledeću dokumentaciju:

 • Dokaz o aktivnom komercijalnom odnosu sa inostranim kupcem;
 • Kopije industrijski specifičnih standarda izdatih od strane IAF MLA članice za eksterne audite, odnosno od odgovarajuće institucije;
 • Kopije izvoznih dozvola;
 • Prethodno izrađene analize ciljanog tržišta, analize plasmana proizvoda, marketing planove i sl.;
 • Kao i drugu dokumentaciju koja može imati uticaja na vrednovanje prijave.

Program i svi prateći obrasci dostupni su na internet stranici: www.ras.gov.rs

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!