Subvencije Svetske banke za poljoprivredu

PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA

Svetska banka bi do kraja aprila trebalo da krene sa realizacijom kredita u oblasti poljoprivrede, u saradnji sa Upravom za agrarna plaćanja. Ova kreditna linija obuhvata bespovratne kredite od 20.000 do 400.000 evra po korisniku. Ukupna vrednost programa je 50 miliona dolara. Prema trenutnom predlogu Pravilnika, za sredstva Svetske banke moći će da konkurišu poljoprivrednici  sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom u aktivnom statusu i to: fizička lica kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Investicije koje će biti prihvatljive su iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Ko može da učestvuje na konkursu?

 1. Fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva
 2. Preduzetnik
 3. Privredno društvo
 4. Zemljoradnička zadruga sa NAJMANJE 5 članova

Opšti uslovi konkursa

 1. da podnosilac prijave ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije;
 2. da se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije;
 3. da za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu;
 4. da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);
 6. da je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;
 7. da korisnik namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, uređaja i mašina i/ili izgradnje objekta;
 8. da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 9. da korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova;
 10. da je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realiazciju određenog odobrenog Projekta.

Posebni uslovi konkursa po sektorima

Pored opštih uslova, za prijavu po ovom programu potrebno je zadovoljiti i posebne uslove shodno sektoru za koji se konkuriše:

SEKTOR STOČARSTVA

 1. MLEKO – do 19 mlečnih krava;
 2. PČELARSTVO – od 5 do 1.000 košnica;
 3. TOVNA JUNAD – do 19 goveda;
 4. MESO – do 149 ovaca i koza, do 29 krmača, do 99 tovnih svinja po turnusu, do 3.999 brojlera po turnusu, do 399 tovnih ćurki;

SEKTOR VOĆA I POVRĆA

 1. ZAŠTIĆEN PROSTOR – do 0,5 ha proizvodnje biljaka;
 2. JAGODIČASTO VOĆE – do 2 ha jagodičastog voća;
 3. OSTALO VOĆE – do 5 ha ostalog voća;
 4. GROŽĐE – do 2 ha grožđa;
 5. POVRĆE – do 3 ha na otvorenom;
 6. CVEĆE – od 0,1 ha do 50 ha cveća na otvorenom polju.

SEKTOR OSTALIH USEVA

 1. Do 50 ha za nabavku novih mašina i opreme;
 2. Do 100 ha samo oprema za navodnjavanje.

Način finansiranja

 • 50% celokupne investicije će finansirati avansno Svetska banka,
 • 40% će finansirati komercijalne banke putem kredita,
 • 10% od celokupne investicije je učešće poljoprivrednika - podnosioca zahteva.

Minimalni i maksimalni iznos subvencije

Za sektor primarne poljoprivredne proizvodnje, utvrđeni su minimalni i maksimalni iznosi traženja sredstava i to je:

 • minimalni iznos 20.000 evra
 • maksimalni iznos 50.000 evra

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sve sektore su:

 1. Pripremni troškovi – konsultanstke usluge (priprema biznis plana, priprema konkursne dokumentacije, stručne studije, analiza tržišta) – biznis plan maksimalno 3% od troškova, ukupni pripremni troškovi maksimalno 5% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova!
 2. Kapitalne investicije – investicije u fizičku imovinu kao što su:
  1. Nabavka novih mašina i opreme
  2. Investicije u digitalizaciju / automatizaciju
  3. Troškove nabavke softvera neophodnog za unapređenje roizvodnog / prerađivačkog procesa
  4. Izgradnja objekata u cilju unapređenja konkurentnosti i tržišne pozicije
  5. Investicije u obnovljive izvore energije
 3. Investicije u ljudske resurse – troškovi bruto plata zaposlenih koji upravljaju ili učestvuju u aktivnostima direktno vezanim za sprovođenje projekta. Ovde nisu prihvatljivi troškovi isplate plata direktno korisniku bespovratnih sredstava. Maksimalni iznos je 10% od prihvatljivih troškova.
 4. Investicije za stručno tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava – troškovi stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata , kao i troškove za unapređenje znanja, tehnologije prerade, smanjenje zagađenja životne sredine, unapređenje energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, unapređenje kvaliteta i bezbednosti hrane, dostizanje i primena nacionalnih standarda, digitalizacija poljoprivredne proizvodnje / prerade, znanja iz oblasti finansija, unapređenja prodaje, marketinga, brendiranje, pakovanje, označavanje itd). Maksimalni iznos je 10% od prihvatljivih troškova.

Prihvatljive investicije po sektorima

Za sve sektore dozvoljene su investicije u nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, kao i nabavku nove opreme za digitalizaciju ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući nabavku softvera sa pratećim hardverom, i instaliranje GPS sistema na traktore.

 

PROIZVODNJA MLEKA (stočarstvo):

 1. izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mleka;
 2. izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;
 3. izgradnja i opremanje objekata za mužu, hlađenje i čuvanje mleka;
 4. nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;
 5. nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;
 6. nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;
 7. nabavka nove opreme za obradu papaka;
 8. nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
 9. nabavka novog traktora snage do 80kW.

 

PROIZVODNJA MESA (stočarstvo):

 1. izgradnja i opremanje objekata za smeštaj životinja u svrhu proizvodnje mesa;
 2. izgradnja i opremanje objekata za manipulaciju, skladištenje i distribuciju stajnjaka;
 3. nabavka nove opreme i mašina za manipulaciju i transport čvrstog ili tečnog stajnjaka;
 4. nabavka nove opreme i mašina za pripremu stočne hrane, hranjenje i pojenje životinja;
 5. nabavka novih stočnih vaga, rampi za utovar i istovar i torova za usmeravanje i zadržavanje životinja;
 6. nabavka nove opreme za obradu papaka;
 7. nabavka nove opreme za električne zaštitne ograde za pašu;
 8. nabavka novog traktora snage do 80kW.

 

PČELARSTVO (stočarstvo):

 1. nabavka nove opreme za pčelarstvo;
 2. nabavka novih prikolica za prevoz pčelinjih društava.

 

AKVAKULTURA - šaran i pastrmka (stočarstvo)

 1. izgradnja objekata za akvakulturu, nabavka nove opreme za akvakulturu;
 2. nabavka nove opreme i mašina za pripremu, rukovanje i distribuciju riblje hrane;

 

VOĆE, POVRĆE, GROŽĐE I CVEĆE (primarna biljna proizvodnja):

Zaštićeni prostor (staklenici, plastenici):

 1. nabavka, postavljanje i opremanje plastenika za proizvodnju povrća, voća i cveća, kao i za proizvodnju rasada ovih kultura,
 2. nabavka nove opreme za veštačko oprašivanje biljaka,
 3. nabavka nove opreme i uređaja za dodatno osvetljenje i senčenje zaštićenog prostora,
 4. nabavka nove opreme i uređaja za pripremu zemljišta i supstrata za gajenje biljaka,
 5. nabavka nove opreme i uređaja za hidroponsko gajenje biljaka,
 6. nabavka nove opreme i uređaja za zaštitu biljaka i sterilizaciju zemljišta,
 7. nabavka nove opreme za obogaćivanje ugljen-dioksidom (tzv. đubrenje ugljen-dioksidom prilikom proizvodnje u zaštićenom prostoru);

Otvoreno polje:

 1. nabavka nove opreme za orezivanje, mlevenje, sečenje i uklanjanje ostataka nakon orezivanja u voćarstvu,
 2. nabavka i postavljanje sistema za zaštitu od grada u višegodišnjim plantažama (podizanje sistema protivgradnih mreža),
 3. nabavka i postavljanje žičanih ograda oko višegodišnjih plantaža,
 4. nabavka nove opreme, mašina i uređaja za navodnjavanje,
 5. nabavka nove opreme/mašina za sisteme za zaštitu od mraza,
 6. nabavka novih mašina za osnovnu obradu zemljišta,
 7. nabavka novih mašina za dopunsku obradu zemljišta,
 8. nabavka novih mašina za đubrenje,
 9. nabavka novih mašina za setvu,
 10. nabavka novih mašina za sadnju, kao i sadnju sa mulčiranjem (malč folije),
 11. nabavka novih mašina za zaštitu bilja,
 12. nabavka novog traktora snage do 80kW.

Oprema za berbu/žetvu, transport i pripremu proizvoda za tržište:

 1. nabavka novih mašina za berbu voća i povrća,
 2. nabavka novih mašina za prevoz poljoprivrednih proizvoda,
 3. nabavka novih boks paleta za transport i skladištenje proizvoda,
 4. nabavka nove opreme za čišćenje i pranje proizvoda,
 5. nabavka nove opreme za sortiranje i kalibraciju proizvoda,
 6. nabavka nove opreme za pakovanje i marketing proizvoda.

 

OSTALI USEVI (primarna biljna proizvodnja):

 1. nabavka novih mašina za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta;
 2. nabavka novih mašina za međurednu obradu zemljišta;
 3. nabavka novih mašina za đubrenje;
 4. nabavka nove mehanizacije za setvu;
 5. nabavka novih mašina za zaštitu bilja;
 6. nabavka novih mašina za transport;
 7. nabavka nove opreme i mašina za navodnjavanje;
 8. nabavka novih specijalizovanih mašina za žetvu (isključivo za lekovito i aromatično bilje, a isključujući kombajne za žetvu žitarica, uljarica i industrijskog bilja).

 

STARI I UMETNIČKI ZANATI, DOMAĆA RADINOST (unapređenje dohotka na poljoprivrednom gazdinstvu):

 1. nabavka opreme i oruđa u svrhu očuvanja i unapređenja starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata;
 2. nabavka opreme i inventara za opremanje radnog i prodajnog prostora za proizvodnju, odnosno prodaju proizvoda.