Subvencije Svetske banke za poljoprivredu

OTKUP, PRERADA I MARKETING POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Svetska banka bi do kraja aprila trebalo da krene sa realizacijom kredita u oblasti poljoprivrede, u saradnji sa Upravom za agrarna plaćanja. Ova kreditna linija obuhvata bespovratne kredite od 20.000 do 400.000 evra po korisniku. Ukupna vrednost programa je 50 miliona dolara. Prema trenutnom predlogu Pravilnika, za sredstva Svetske banke moći će da konkurišu poljoprivrednici  sa registrovanim poljoprivrednim gazdinstvom u aktivnom statusu i to: fizička lica kao nosioci poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnici, privredna društva i zemljoradničke zadruge.

Investicije koje će biti prihvatljive su iz oblasti primarne poljoprivredne proizvodnje, kao i prerade poljoprivrednih proizvoda.

Ko može da učestvuje?

 1. Preduzetnik
 2. Privredno društvo
 3. Zemljoradnička zadruga

Uslovi u pogledu lica

 1. Preduzetnici, privredna društva i zadruge moraju da budu upisana u APR i imaju aktivan status,
 2. U APR nije registrovano da je izrečena mera zabrane obavljanja delatnosti,
 3. U APR nije registrovano da je osuđivano zbog privrednog prestupa,
 4. U APR nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja,
 5. Da je razvrstano i mikro, malo ili srednje preduzeće,
 6. Privredno društvo u strukturi vlasništva ima manje od 25% javnog kapitala,
 7. Privredno društvo nije u grupi povezanih lica u kojoj neki od članova čine velika pravna lica.

Opšti uslovi konkursa

 1. da podnosilac prijave ima prebivalište, odnosno sedište, na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije;
 2. da se mesto investicije nalazi na teritoriji regiona Beograda, Vojvodine, Šumadije i zapadne Srbije, južne i istočne Srbije;
 3. da za investiciju za koju podnosi zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje, ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu;
 4. da nema evidentiranih dospelih neizmirenih dugovanja prema ministarstvu nadležnom za poslove poljoprivrede, po osnovu ranije ostvarenih podsticaja, subvencija i kredita;
 5. da je izmirilo dospele obaveze po osnovu javnih prihoda, sa izuzetkom dospelih obaveza na osnovu doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika (za osiguranike fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika);
 6. da je objekat koji je predmet investicije u njegovom vlasništvu ili ako na njemu ima pravo zakupa, odnosno korišćenja na osnovu ugovora zaključenog sa zakupodavcem: fizičkim licem ili jedinicom lokalne samouprave na period zakupa, odnosno korišćenja od najmanje pet godina počev od kalendarske godine za koju se podnosi Prijava za ostvarivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava, s tim da ako je objekat predmet zakupa ne može imati upisane druge terete, osim predmetnog zakupa;
 7. da korisnik namenski koristi i ne otuđuje predmet investicije niti dozvoljava drugom licu da koristi predmet ulaganja u periodu od pet godina od dana nabavke opreme, uređaja i mašina i/ili izgradnje objekta;
 8. da dobavljač i podnosilac zahteva ne predstavljaju povezana lica u skladu sa zakonom kojim se uređuje porez na dobit pravnih lica;
 9. da korisnik nije započeo nijednu aktivnost u vezi sa realizacijom odobrenog Projekta pre potpisivanja ugovora sa ministarstvom nadležnim za poslove poljoprivrede, osim aktivnosti navedenih u opisu pripremnih troškova;
 10. da je prvi odobreni Projekt u potpunosti završen i realizovan, u slučaju da je lice već bilo korisnik bespovratnih sredstava za realiazciju određenog odobrenog Projekta.

Posebni uslovi konkursa po sektorima

Pored opštih uslova, za prijavu po ovom programu potrebno je zadovoljiti i posebne uslove shodno sektoru za koji se konkuriše:

SEKTOR OSTALIH USEVA

 1. u Registru ima upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih vrsta biljnih kultura, i to površinu do 2 hektara pod ostalim usevima za ostvarivanje podsticaja;
 2. je registrovano u Registru otkupljivača poljoprivrednih proizvoda, koji vodi ministarstvo nadležno za poslove trgovine.

SEKTOR MLEKA

 1. rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva, kojim se odobrava obavljanje odgovarajuće delatnosti i dodeljuje veterinarski kontrolni broj;
 2. utvrđen kapacitet za preradu mleka manji od 3.000 litara mleka na dan;
 3. je upisano u odgovarajući registar korisnika geografskih oznaka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za podsticaje u vezi sa kupovinom kontrolnih etiketa sa naznakama proizvoda sa geografskom oznakom.

SEKTOR MESA

 1. rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva, kojim se odobrava obavljanje odgovarajuće delatnosti i dodeljuje veterinarski kontrolni broj;
 2. utvrđen dnevni kapacitet klanja manji od 10 goveda, odnosno 50 svinja/ovaca/koza, odnosno b;
 3. je upisano u odgovarajući registar korisnika geografskih oznaka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za podsticaje u vezi sa kupovinom kontrolnih etiketa sa naznakama proizvoda sa geografskom oznakom.

SEKTOR VINA

 1. je upisano u Vinogradarski registar i Vinarski registar u skladu sa zakonom kojim se uređuje vino;
 2. u Vinarskom registru ima upisan kapacitet manji od 20.000 litara vina na godišnjem nivou.

SEKTOR PČELARSTVA

 1. rešenje o ispunjenosti veterinarsko-sanitarnih uslova, odnosno opštih i posebnih uslova higijene hrane, izdato od strane ministarstva nadležnog za poslove veterinarstva, kojim se odobrava obavljanje odgovarajuće delatnosti i dodeljuje veterinarski kontrolni broj;
 2. je upisano u odgovarajući registar korisnika geografskih oznaka u skladu sa propisima kojima se uređuje zaštita geografskog porekla poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za podsticaje u vezi sa kupovinom kontrolnih etiketa sa naznakama proizvoda sa geografskom oznakom.

STARI I UMETNIČKI ZANATI

 1. ako je registrovano za očuvanje starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti, koji su sertifikovani u skladu sa propisom kojim se uređuju određivanja poslova koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja i vođenju evidencije izdatih sertifikata.

Način finansiranja

 • 50% celokupne investicije će finansirati avansno Svetska banka,
 • 40% će finansirati komercijalne banke putem kredita,
 • 10% od celokupne investicije je učešće poljoprivrednika - podnosioca zahteva.

Minimalni i maksimalni iznos subvencije

Za sektor otkupa, prerade i marketinga, utvrđeni su minimalni i maksimalni iznosi traženja sredstava i to je:

 • minimalni iznos 25.000 evra
 • maksimalni iznos 400.000 evra

Prihvatljivi troškovi

Prihvatljivi troškovi za sve sektore su:

 1. Pripremni troškovi – konsultanstke usluge (priprema biznis plana, priprema konkursne dokumentacije, stručne studije, analiza tržišta) – biznis plan maksimalno 3% od troškova, ukupni pripremni troškovi maksimalno 5% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova!
 2. Kapitalne investicije – investicije u fizičku imovinu kao što su:
  1. Nabavka novih mašina i opreme
  2. Investicije u digitalizaciju / automatizaciju
  3. Troškove nabavke softvera neophodnog za unapređenje roizvodnog / prerađivačkog procesa
  4. Izgradnja objekata u cilju unapređenja konkurentnosti i tržišne pozicije
  5. Investicije u obnovljive izvore energije
 3. Investicije u ljudske resurse – troškovi bruto plata zaposlenih koji upravljaju ili učestvuju u aktivnostima direktno vezanim za sprovođenje projekta. Ovde nisu prihvatljivi troškovi isplate plata direktno korisniku bespovratnih sredstava. Maksimalni iznos je 10% od prihvatljivih troškova.
 4. Investicije za stručno tehničku pomoć i trening korisnika za korišćenje bespovratnih sredstava – troškovi stručno-tehničke podrške od strane privatnih konsultanata , kao i troškove za unapređenje znanja, tehnologije prerade, smanjenje zagađenja životne sredine, unapređenje energetske efikasnosti, korišćenje obnovljivih izvora energije, unapređenje kvaliteta i bezbednosti hrane, dostizanje i primena nacionalnih standarda, digitalizacija poljoprivredne proizvodnje / prerade, znanja iz oblasti finansija, unapređenja prodaje, marketinga, brendiranje, pakovanje, označavanje itd). Maksimalni iznos je 10% od prihvatljivih troškova.

Prihvatljive investicije po sektorima

Za sve sektore dozvoljene su investicije u nabavku i instaliranje nove opreme u svrhu korišćenja obnovljivih izvora energije i unapređenje energetske efikasnosti, kao i nabavku nove opreme za digitalizaciju ili automatizaciju proizvodnih sistema, uključujući nabavku softvera sa pratećim hardverom.

Po ovoj kreditnoj liniji, sektori koji mogu da konkurišu za bespovratna sredstva – subvencije su:

 

OSTALI USEVI (investicije za unapređenje prijema, manipulacije, utvrđivanje kvaliteta, dorade, skladištenja i prerade ostalih useva)

Zrnasti proizvodi

 1. investicije u izgradnju i opremanje objekata za prijem, manipulaciju, utvrđivanje kvaliteta, čišćenje, sušenje, skladištenje, kao i otkup i dalju prodaju zrnastih proizvoda, i to izgradnju objekata za prijem,određivanje kvaliteta, čišćenje, sušenje, skladištenje i manipulaciju zrnastim proizvodima, sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;

Žitarice

 1. izgradnja objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje žitarica sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom,
 2. nabavka novih mašina i opreme za preradu žitarica,
 3. nabavka nove opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje žitarica, kao i proizvoda nastalih njihovom preradom,
 4. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne uređaje,
 5. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika,
 6. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu,
 7. nabavka etiketa sa oznakama proizvoda sa geografskom oznakom;

Uljane kulture

 1. izgradnja objekata za prijem, čišćenje, sušenje, skladištenje, preradu i pakovanje uljanih kultura sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom,
 2. nabavka nove opreme i uređaja za hladno presovanje uljarica,
 3. nabavka nove opreme i uređaja za fizičku preradu uljarica,
 4. nabavka nove opreme za punjenje i pakovanje ulja,
 5. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne uređaje,
 6. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika,
 7. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu,
 8. nabavka etiketa sa oznakama proizvoda sa geografskom oznakom;

Gajeno začinsko, lekovito i aromatično bilje

 1. izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje gajenih začinskih, lekovitih i aromatičnih biljaka sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom,
 2. nabavka nove opreme i uređaja za sušenje gajenih začina, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda,
 3. nabavka nove opreme i uređaja za preradu gajenih začina, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda,
 4. nabavka nove opreme i uređaja za destilaciju gajenih začina, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda,
 5. nabavka nove opreme i uređaja za ekstrakciju ulja iz gajenih začina, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda,
 6. nabavka nove opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje gajenih začinskog, lekovitog i aromatičnog bilja, kao i njihovih proizvoda,
 7. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne uređaje,
 8. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika,
 9. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu,
 10. nabavka etiketa sa oznakama proizvoda sa geografskom oznakom.

 

MLEKO I MLEČNI PROIZVODI (investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mleka i mlečnih proizvoda)

 1. nabavka novih specijalnih vozila za prevoz sirovog mleka sa odgovarajućom opremom (merni uređaji i uređaji za uzorkovanje);
 2. nabavka nove opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i mlečnih proizvoda;
 3. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne prostorije;
 4. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo postrojenja za preradu;
 5. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika;
 6. nabavka etiketa sa oznakama mlečnih proizvoda sa geografskom oznakom.

 

MESO I PROIZVODI OD MESA (investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade i marketinga mesa i proizvoda od mesa)

 1. nabavka nove opreme za omamljivanje, klanje i preradu trupova;
 2. nabavka novih uređaja za merenje udela mišićnog tkiva u trupovima;
 3. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizacija) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne prostorije;
 4. nabavka nove opreme za prikupljanje, prijem, čuvanje/skladištenje (hlađenje), uklanjanje i preradu nusproizvoda životinjskog porekla koji nisu za ljudsku upotrebu;
 5. nabavka nove opreme i uređaja za sečenje, obradu, preradu, pakovanje i etiketiranje mesa i mlevenog mesa, mesnih prerađevina, mašinski odvojenog mesa i mesnih proizvoda;
 6. nabavka nove opreme i uređaja za hlađenje, pasterizaciju i sterilizaciju mesa i mesnih proizvoda;
 7. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu;
 8. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika;
 9. nabavka etiketa sa oznakama mesnih proizvoda sa geografskom oznakom.

 

VINARIJE, VINO (investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti proizvodnje i marketinga vina)

 1. nabavka nove opreme za proizvodnju vina i opremanje vinarija;
 2. nabavka nalepnica koje označavaju vina sa geografskom oznakom.

 

PČELARSTVO (investicije usmerene u unapređenje konkurentnosti u oblasti prerade/dorade, pakovanja i marketinga pčelinjih proizvoda)

 1. izgradnja objekata za preradu, pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda sa pripadajućom unutrašnjom i spoljnom infrastrukturom;
 2. nabavka nove opreme i uređaja za doradu/preradu pčelinjih proizvoda;
 3. nabavka nove opreme i uređaja za pakovanje i skladištenje pčelinjih proizvoda;
 4. nabavka nove opreme za čišćenje, pranje i dezinfekciju (sterilizaciju) objekata, opreme, alata, uređaja i mašina, uključujući opremu za svlačionice i sanitarne uređaje;
 5. nabavka nove opreme za dezinfekciju radnika;
 6. nabavka nove laboratorijske opreme (bez staklenog posuđa) za unutrašnju upotrebu, kao deo pogona za preradu;
 7. nabavka etiketa sa oznakama proizvoda sa geografskom oznakom.

 

STARI I UMETNIČKI ZANATI, DOMAĆA RADINOST

 1. investicije u unapređenje marketinga proizvoda starih i umetničkih zanata, odnosno poslova domaće radinosti koji su sertifikovani, u skladu sa posebnim propisom kojim se određuju poslovi koji se smatraju starim i umetničkim zanatima, odnosno poslovima domaće radinosti, načinu sertifikovanja istih i vođenju posebne evidencije izdatih sertifikata.