EU – za kulturno nasledje i turizam (GIZ) je raspisalo Javni poziv za podnošenje prijava za dobijanje subvencija (grantova) u sektoru turizma.

Javni poziv je namenjen pružaocima usluge smeštaja, vlasnicima restorana, kampova, ugostiteljskih objekata, vinograda i druga lica koja su direktno uključena u pružanje usluga turistima i proizvodnju i prodaju suvenira itd.

Pravo da učestvuju imaju lica u sektoru turizma i to:

- fizička lica koji imaju kategorisane krevete u sektrou turizma
- poljoprivredna gazdinstva i
- preduzetnici koja posluju u sektoru turizma.

Podnosilac prijave mora biti registrovan do 01.01.2021.

Podnosilac prijave može biti iz sledećih opština/grad:

- Smederevo,
- Požarevac,
- Veliko Gradište,
- Kladovo,Majdanpek,
- Golubac,
- Negotin,
- Topola,
- Zaječar

Aktivnosti koje se mogu finansirati u okviru ovog poziva su:

• Dogradnja objekata za smeštaj, ugostiteljstvo, degustaciju, suvenirnice i drugo objekti u vezi sa turizmom.
Ovo uključuje troškove za sledeće aktivnosti:
- Renoviranje/adaptacija enterijera (sobe, toaleti, kupatilo, kuhinja itd.)
- Poboljšanja kvaliteta objekata uključujući nabavku neophodne opreme (uključujući nameštaj, kuhinjski aparati itd.)
- Male infrastrukturne intervencije i nabavka nove opreme za ekološki prihvatljivije okruženje (solarni paneli, toplotne pumpe, itd.)
- Kupovina nove opreme za već postojeće ili novootvorene delatnosti koje nudi podnosilac (biciklizam, kajak, kupovina šatora, sportske opreme, itd.)
- Unapređenje bezbednosnih i higijenskih standarda objekata i usluga koje se nude turistima
• Uvođenje novih turističkih proizvoda i usluga
• Uvođenje novih kanala prodaje
• Promotivne aktivnosti sa fokusom na digitalna rešenja (web-sajt, profili na Booking.com-u,Airbnb, društvene mreže itd.)

Podnosioci prijave moraju:

• Biti upisani u odgovarajući registar
• Biti registrovan za pružanje direktnih usluga turistima u prihvatljivom područiju
• U slučaju ulaganja u unutrašnje renoviranje/adaptaciju poboljšanje projekta, da ima vlasništvo nad nekretninom ili potpisan ugovor o zakupu (u ovoj godini) na najmanje na 5 godina za tu imovinu.

Ukupan budžet iznosi: 350.000,00 evra
Maksimalni iznos po jednom aplikantu iznosi: 10.000evra
Učešće aplikanta je: 20% vrednosti investicije koja je navedena u prijavi.

Rok za podnošenje prijave je: 21.10.2022. godine.

DOKUMENTACIJA:

1. Obrazac za prijavu
2. Obrazac budžeta
3. Kopija registracije podnosioca prijave u relavantnom registru
4. Bilans stanja za predhodnu finansijsku godinu
5. Potvrde (uverenja ) za izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa (PORESKA UPRAVA RS I LOKALNA PORESKA UPRAVA)
6. Izjave podnosioca
• Da nad njim nije pokrenut postupak stečaja ili likvidcije ( za podnosioca i za svakog od partnera)
• Da nisu osuđivani za privredni prestup,niti da im je pravosnažnom presudom izrečena zaštita mere
• Koji su obezbedili obavezni samodoprnos za prealizaciju Projekta u skladu sa ovom smernicom
Sve izjave treba da potpiše zakonski zastupnikm organizacije
7. Najmanje 6 fotogafija projekta ( 3 spolja i 3 unutra)

Napomena: Dokumentacija koja se predaje je na Engleskom jeziku.
LINK programa: OVDE

Agencija Krunet pruža stručnu i savetodavnu pomoć u apliciranju, odnosno, podnošenje zahteva. Možete na kontaktirati putem telefona ili uputiti email-a, svakog radnog dana od 8h-16h, i obaviti konsultacije u vezi, eventualnog, učešća na ovom konkursu.

telefoni:
+381373503131
+381641437245