Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovođenje Programa podrške sektorima prerađivačke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapređenje poslovnog ambijenta i povećanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora prerađivačke industrije grupisane u četri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

 • da je pretežna delatnost MMSP: proizvodnja ili prerada proizvoda iz sektora prerađivačke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike, odnosno da je pretežna delatnost MMSP obuhvaćena listom klasifikacionih delatnosti koja je sastavni deo dokumentacije za ovaj program – Prilog 1.
 • da pretežnu šifru delatnosti nije menjalo nakon objavljivanja Javnog poziva;
 • da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da je, u trenutnku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 • da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da je angažovalo Isporučioca usluge, koji je specijalizovan za pružanje predmetne usluge.

Programom će se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su započete nakon raspisivanja Javnog poziva i nisu završene do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu.

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 • Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja – sertifikacija i resertifikacija;
 • Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehničkih propisa i standarda;
 • Nabavka i/ili implementacija i/ili parametrizacija i/ili nadgradnja specijalizovanog softvera – „ERP“ , koja mora obuhvatiti i module koji se odnose na proizvodne procese.

 

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.

 

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

 

Ukupan budžet Programa iznosi 50.000.000,00 dinara.

 

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su direktno vezani za aktivnosti koje se podržavaju kroz ovaj program.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

 • Obrazac 1 – Prijava projekta - popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) - popunjena, overena i potpisana;
 • Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, koja mora da sadrži: jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik.
 • Dokumentacija o kompetencijama Isporučioca usluge:

  • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnost pod rednim brojevima 1 i 2, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

   • dokaz da je Isporučilac usluge akreditovan za pružanje predmetne usluge;
  • ukoliko Podnosilac prijave podnosi projekat koji se odnosi na aktivnosti pod rednim brojem 3, u delu Prihvatljive projektne aktivnosti:

   • referentnu listu sa minimum 5 preporuka (ne starije od 3 godine) klijenata iz pripadajućih sektora. Preporuke dostaviti na memorandumu klijenta, sa detaljnim opisom vrste usluge i periodom izvršenja.
 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva - orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe).
 • Finansijska dokumentacija: Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu – Kopija Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja izdata od APR. Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, potrebno je da dostavi bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisan i overen od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pismenu izjavu zakonskog zastupnika privrednog društva o verodostojnosti i isovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.
 • Kontrolna lista (dopunski obrazac – nije obavezan).

 

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

 

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

 • Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar
 • Telefon: 019/426-376, 019/426-377
 • E-mail: office@raris.org
 • www.raris.org

 

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

 • Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin
 • Telefon: 023/510-567, 023/561-064
 • E-mail: office@rcrbanat.rs
 • www.banat.rs

 

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

 • Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac
 • Telefon: 016/315-0115, 016/3150-114
 • E-mail: info@centarzarazvoj.org
 • www.centarzarazvoj.org

 

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

 • Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo
 • Telefon: 036/397-777, 036/397-770
 • E-mail: office@kv-rda.org
 • www.kv-rda.org

 

Regionalna razvojna agencija „JUG“

 • Adresa: Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš
 • Telefon: 018/515-447, 018/522-659
 • E-mail: info@rra-jug.rs
 • www.rra-jug.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

 • Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice
 • Telefon: 031/523-065, 031/510-098
 • E-mail: office@rrazlatibor.rs
 • www.rrazlatibor.co.rs

 

Regionalna razvojna agencija Bačka

 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad
 • Telefon: 021/557-781
 • E-mail: office@rda-backa.rs
 • www.rda-backa.rs

 

Regionalna razvojna agencija Srem

 • Adresa: Glavna 172, Ruma
 • Telefon: 022/470-910
 • E-mail: office@rrasrem.rs
 • www.rrasrem.rs

 

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

 • Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar
 • Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (faxli)
 • E-mail: office@seda.org.rs
 • www.seda.org.rs

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

 • Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac
 • Telefon: 034/302-701, 034/302-702
 • E-mail: officekg@redasp.rs
 • www.redasp.rs

 

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

 • Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd
 • Telefon: 011/2186-730, 011/2186-740
 • E-mail: office@rarei.rs
 • www.rarei.rs

 

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

 • Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica
 • Telefon: 015/876-096, 015/875-993
 • E-mail: office@rrappr.rs
 • www.rrappr.rs

 

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

 • Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac
 • Telefon: 012/510-824
 • E-mail: office@rra-bp.rs
 • www.rra-bp.rs

 

Regionalna razvojna agencija PANONREG

 • Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
 • Telefon: 024/554-107
 • E-mail: office@panonreg.rs
 • www.panonreg.rs

 

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

 • Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac
 • Telefon: 037/202-336
 • E-mail: office@arrro.rs
 • www.arrro.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

 • Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo
 • Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315
 • E-mail: office@rrajuznibanat.rs
 • www.rrajuznibanat.rs

 

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!