Komponenta 2 je namenjena mikro, malim, srednjim privrednim društvima i preduzetnicima koji su realizovale makar jedan izvozni posao. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.

Uslovi za podnosioce prijava
Za Komponentu 2 pravo na dodelu bespovratnih sredstava imaju lica kategorisana kao MMSPP, u skladu sa članom 6. Zakona o računovodstvu, kao i preduzetnici koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, koji godišnje finansijske izveštaje dostavljaju APR na obradu i kojima je pretežna delatnost proizvodnja ili prerada. MMSPP mogu da konkurišu pojedinačno ili udruženo (kao Konzorcijum) u zavisnosti od vrste aktivnosti.
Ispunjenost ovog uslova će se proveravati na osnovu šifre delatnosti pod kojom je Podnosilac prijave registrovan u APR. Izuzetno, u slučaju da se pretežna šifra Podnosioca prijave odnosi na delatnosti koje su isključene ovim programom, a Podnosilac prijave obavlja i proizvodnu delatnost, potrebno je da dostavi obrazloženje iz koga se vidi da je svrha ovog programa u skladu sa prirodom dodatne  delatnosti koju Podnosilac prijave takođe obavlja, a koja nije isključena ovim programom. Na osnovu toga će Komisija za ocenjivanje i izbor zahteva za dodelu bespovratnih sredstava ceniti ispunjenost ovog uslova.
Podnosioci prijave moraju kumulativno da ispunjavaju sledeće opšte uslove:
1) da su registrovani na teritoriji Republike Srbije i da su u većinskom domaćem privatnom vlasništvu;
2) da su osnovani pre 01.01.2015. godine;
3) da pozitivno posluju u prethodnoj godini;
4) da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva prethodne dve godine;
5) da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
6) da im u prethodne dve godine nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti;
7) da nad njima nije pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
8) da u tekućoj godini nisu po istom osnovu koristili podsticajna sredstva drugih državnih institucija i institucija APV;
9) da nisu u teškoćama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
10) da imaju ostvaren bar jedan izvozni posao;
11) da imaju funkcionalu internet prezentaciju, redovno ažuriranu, čiji sadržaj je dostupan na bar jednom stranom jeziku.
Da bi u smislu ove komponente Konzorcijum bio priznat kao Podnosilac prijave, konzorcijum mora činiti minimum 3 MMSPP.
Namena bespovratnih sredstava 
U okviru Komponente 2 mogu se realizovati sledeće aktivnosti:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja u funkciji podizanja konkurentnosti na inostranim tržištima i to:
• Implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i drugih standarda;
• Sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema bezbednosti hrane i drugih sistema;
• Resertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom, sistema menadžmenta zaštitom životne sredine, sistema bezbednosti hrane i drugih sistema.
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl.) u funkciji priprema proizvoda za inostrana tržišta.
3. Izrada plana izvoza.
4. Novi dizajn proizvoda i ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrana tržišta, što podrazumeva:
a) izradu idejnog rešenja i/ili izradu probnog uzorka;
b) izradu dokumentacije vezane za proizvod (npr: izrada uputstva na jeziku zemlje gde će se vršiti izvoz).
5. Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima.
6. Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje.
Комисија за оцењивање и избор захтева за доделу бесповратних средстава ценити испуњеност овог услова.
Ova aktivnost podrazumeva organizovanje zajedničkih sastanaka, pripremu dokumentacije (akata o registraciji, ugovora i sl.), registraciju udruženja i dr.
7. Okupljanje izvoznika po tržištima.

Jedan privredni subjekat ili Konzorcijum, po ovoj komponenti može podneti jednu prijavu.
Podnosilac prijave koji nastupa samostalno može da konkuriše za aktivnosti pod rednim brojem 1, 2, 3, 4 i 5. Konzorcijum može da konkuriše za aktivnosti pod rednim brojem 5, 6 i 7.
U ovoj komponenti finansiraće se i aktivnosti koje su započete posle 1. januara 2017. godine, a nisu završene do trenutka objavljivanja Javnog poziva. Sva plaćanja u vezi sa realizacijom projektnih aktivnosti mogu biti započeta u 2017. godini pre objavljivanja Javnog poziva, ali ne smeju biti završena.
Pod neprihvatljivim projektima u smislu ovog programa podrazumevaju se:
1. projektne aktivnosti koje su usmerene ka sektorima: duvanska industrija; organizacija igara na sreću; proizvodnja i prodaja oružja i vojne opreme; trgovina i primarna poljoprivredna proizvodnja;
2. projekte koji se tiču samo ili uglavnom individualnih stipendija za studije i obuke, kao i individualna sponzorstva za učešće na radionicama;
3. zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmove i rate za otplatu kredita;
4. troškove garancija, polisa osiguranja, kamate, troškove bankarskog poslovanja i kursne razlike;
5. carinske i administrativne troškove;
6. troškove prinudne naplate;
7. projekte koji su povezani sa političkim partijama;
8. projekti koji se već finansiraju od sredstava državne pomoći;
9. projekte usmerene na donacije u dobrotvorne svrhe.
Iznos bespovratnih sredstava
RAS sufinansira do 50% ukupnog iznosa opravdanih troškova bez PDV-a. Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalan ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000,00 dinara.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava do 300.000,00 dinara može biti odobren Odabranom korisniku za sledeće pojedinačne aktivnosti:
• Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima;
• Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja;
• Izrada plana izvoza;
• Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje;
• Okupljanje izvoznika po tržištima.
Maksimalan iznos bespovratnih sredstava do 500.000,00 dinara može biti odobren Odabranom korisniku za sledeće pojedinačne aktivnosti:
• Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda;
• Novi dizajn proizvoda i ambalaže u funkciji pripreme proizvoda za inostrana tržišta.

Ukupan budžet za ovu komponentu iznosi 30.000.000,00 dinara.

Opravdani troškovi su troškovi koji su stvarno nastali od strane Odabranog korisnika,  pod uslovom:
1) da su nastali tokom realizacije projekta;
2) da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
3) da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta;
4) da su merljivi i da se evidentiraju, a prema važećim računovodstvenim standardima;
5) da su razumni u skladu sa zahtevima finansijskog upravljanja, posebno u pogledu ekonomičnosti i efikasnosti;
6) da se navedeni troškovi ne pokrivaju iz nekih drugih izvora finansiranja (ne sme doći do duplog finansiranja).

Za Komponentu 2, po aktivnostima su prihvatljivi sledeći troškovi:
1. Uređenje poslovanja u skladu sa zahtevima međunarodnih standarda poslovanja:
• Troškovi angažovanja spoljnih konsultanata;
• Implementacija standarda iz oblasti kvaliteta, zaštite životne sredine, bezbednosti hrane i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta i/ili;
• Sertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji  razvoja privrednog subjekta i/ili
• Resertifikacija sistema menadžmenta kvaliteta i standarda u funkciji razvoja privrednog subjekta.
2. Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima za dobijanje prava na korišćenje znaka proizvoda  („CE“ znak, eko-znak, FSC CoC, znak organskog proizvoda i sl):
• Troškovi angažovanja spoljnih konsultanata;
• Troškovi sertifikacije.
3. Izrada plana izvoza:
• Troškovi angažovanja spoljnih konsultanata.
4. Novi dizajn proizvoda ili ambalaže i priprema dokumentacije radi pripreme proizvoda za inostrano tržište:
• Troškovi angažovanja spoljnog osoblja;
• Troškovi izrade dizajna i/ili probnog uzorka;
• Troškovi izrade idejnog rešenja sa opisom tehničkih karakteristika.
5. Organizovanje obuka u vezi sa izvoznim aktivnostima:
• Troškovi angažovanja predavača.
6. Okupljanje izvoznika radi zajedničkog nastupa na inostranim tržištima i njihovo udruživanje, što podrazumeva aktivnosti kao što su:
• Organizovanje zajedničkih sastanaka, priprema dokumentacije (akata o registraciji, ugovora i sl.), registracija udruženja i dr;
• Troškovi angažovanja spoljnih konsultanata;
• Troškovi registracije.
7. Okupljanje izvoznika po tržištima:
• Troškovi za usluge spoljnih eksperata angažovanih na izradi studije;
• Troškovi organizacije događaja (troškovi zakupa prostora, opreme);
• Troškovi osveženja za učesnike (kafe, sokovi, ketering i sl.);
• Troškovi pripreme materijala za događaj (pozivnice, prezentacije i sl.);
• Troškovi nabavke potrošnog materijala za događaj (papir, fascikle, olovke, kompakt diskovi i sl.).
Podnosilac prijave može konkurisati za jednu ili više aktivnosti, s tim što maksimalni ukupni iznos bespovratnih sredstava ne može preći 1.000.000,00 RSD.

Bespovratna sredstva se ne mogu koristiti za:
• zaostale obaveze po osnovu taksi i poreza, zajmova i rata za otplatu kredita;
• troškove garancija, polisa osiguranja, kamata, troškova bankarskog poslovanja, kursnih razlika;
• kazne, finansijske kazne i troškovi sudskog postupka;
• carinske troškove;
• troškove prinudne naplate;
• PDV.
Maksimalno trajanje projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.
Dokumentacija koja se dostavlja:
Za Komponentu 2 Podnosilac prijave, dostavlja sledeću dokumentaciju:
(1) Obrazac 1 – Prijava projekta (popunjena, overena i potpisana):
a) Obrazac 1a – Prijava za Konzorcijum;
b) Obrazac 1b – Prijava za privredna društva i preduzetnike članove Konzorcijuma;
v) Obrazac 1v) – Prijava za privredna društva i preduzetnike;
(2) Obrazac 2 - Izjava Podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava;
(3) Obrazac 3 - Izjava o dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć);
(4) Obrazac 4 - Izjava da na teritoriji Republike Srbije ne postoji Isporučilac koji može da odgovori na zahteve Podnosioca prijave (ukoliko Podnosilac prijave angažuje stranog Isporučioca);
(5) Radne biografije lica angažovanih na projektu, sa listom referenci;
(6) Ponuda Isporučioca za predloženi projekat, overena i potpisana od strane Isporučioca, koja sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV;
(7) Izjavu da nije registrovan postupak likvidacije ili stečaja, niti je Podnosilac prijave prestao da postoji usled sudske ili odluke drugog organa sa obavezujućom snagom;
(8) Izjavu da nije u teškoćama prema definiciji privrednog subjekta u teškoćama iz Uredbe o pravilima za dodelu državne pomoći;
(9) Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdata pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
(10) Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj Podnosioca prijave za 2016. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu izdatom od APR (Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2016. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2016. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu);
(11) Dokaz da je Podnosilac prijave izvršio najmanje jedan izvozni posao;
(12) Popunjen formular Evropske mreže preduzetništva za traženje poslovnog partnera u inostranstvu od strane Podnosioca prijave.
Ukoliko Podnosilac prijave za aktivnosti 5, 6 i 7 podnosi u ime Konzorcijuma, osim gore nabrojane dokumentacije, potrebno je da dostavi i Ugovor o konzorcijumu koji reguliše njihova međusobna prava i obaveze (original ili overena kopija od strane nadležnog organa overe). Za svakog člana Konzorcijuma dostavlja se ista dokumentacija (pod rednim brojem 7, 8, 9, 10, 11 i 12) kao i za individualnog Podnosioca prijave.
RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave, ali samo za kompletne prijave.

 

Način prijavljivanja i rok za podnošenje prijava 

 

Prijave projekta sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u Regionalne razvojne agencije (RRA), sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške izvoznicima, Komponenta 2 – Unapređenje kapaciteta izvoznika.

Spisak svih RRA sa kontaktima možete pogledati OVDE.

 

Javni poziv za Komponentu 2 je otvoren do utroška sredstava.