Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz Program podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu, obezbeđuje institucionalnu podršku malim i srednjim preduzećima, koja su izvozno orijentisana i koja žele da povećaju obim svoje spoljnotrgovinske razmene.

USLOVI ZA UČEŠĆE U PROGRAMU

Pravo na učešće i korišćenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledeće uslove kumulativno:

Opšti uslovi

 • da je pretežna delatnost MSP proizvodnja i prerada (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR);
 • da je u većinskom privatnom vlasništvu;
 • da je, u trenutnku podnošenja prijave, registrovano u APR Republike Srbije najmanje dve godine;
 • da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
 • da je izmirilo obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
 • da nad njima nije pokrenut prethodni stečajni postupak, stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • da nije u teškoćama, prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoći;
 • da je u prethodne tri godine realizovalo najmanje jedan izvozni posao.

Specifični uslovi

 • da se prijava ne odnosi na učešće na sajmu koji organizuju RAS i Privredna komora Srbije;
 • da proizvodi poseduju neophodne sertifikate za plasman na željenom tržištu;
 • da je predloženi projekat (sajam) u skladu sa delatnošću koju Podnosilac prijave obavlja;
 • Programom se mogu sufinansirati projekti koje su započeti u 2019. godini, a nisu realizovani do trenutka podnošenja prijave za učešće u Programu. Pod ovim se podrazumeva da sajam nije održan do trenutka podnošenja prijave.
 • da bi prijava bila razmatrana, sajam za koji Podnosilac prijave podnosi projekat mora da bude međunarodnog karaktera, da na njemu učestvuju preduzeća iz najmanje 5 zemalja i da se održava u inostranstvu. Takođe, neophodno je da se sajam održava u kontinuitetu najmanje 3 godine.

 

NAMENA BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Prihvatljive projektne aktivnosti podrazumevaju:

 

 • zakup izlagačkog prostora;
 • izgradnju izlagačkog prostora;
 • administrativne troškove (upisnina) i troškove tehničkih usluga (priključak struje i vode, utrošak struje i vode, internet);
 • izradu promotivnog materijala (dizajn i štampu).

Podnosilac prijave može podneti jednu prijavu za učešće u Programu u okviru koje može konkurisati za više aktivnosti.

Podnosilac prijave ne može konkurisati samo za projektne aktivnosti pod rednim brojevima 3 i 4.

Trošak izrade promotivnog materijala može biti priznat u visini do 3% od ukupne vrednosti opravdanih troškova projekta, a u maksimalnom iznosu do 60.000,00 RSD.

 

IZNOS BESPOVRATNIH SREDSTAVA

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinačno Korisnicima kao sufinansiranje u visini do 40% iznosa opravdanih troškova projekta, bez PDV.

Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 1.000.000,00 dinara.

Ukupan budžet Programa iznosi 40.000.000,00 dinara.

 

Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju plaćanja u okviru odobrenog projekta je 9 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

 

Opravdani troškovi su troškovi za koje se odobravaju bespovratna sredstva po ovom projektu, a koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da su nastali tokom realizacije projekta;
 • da su navedeni u planiranom budžetu projekta;
 • da su neophodni za implementaciju aktivnosti projekta.

POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA KONKURISANJE

Dokumentacija koja se obavezno dostavlja prilikom podnošenja predloga projekta:

 • Obrazac 1 – Prijava projekta - popunjena, overena i potpisana;
 • Obrazac 2 – Izjava podnosioca prijave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava i dodeljenoj državnoj pomoći male vrednosti (de minimis državna pomoć) - popunjena, overena i potpisana;
 • Ponuda Isporučioca za predloženi projekat mora da sadrži jasno definisan predmet i obim aktivnosti, rok realizacije i cenu usluga izraženu u dinarima i prikazanim PDV. U slučaju da je cena izražena u stranoj valuti preračunava se prema srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan izdavanja ponude. Sve eventualne kasnije nastale kursne razlike snosi Korisnik;
 • Uverenje nadležne poreske uprave da je Podnosilac prijave izmirio sve javne prihode (poreze i doprinose), koje ne sme biti izdato pre datuma objavljivanja Javnog poziva (orginal ili overena kopija od strane nadležnog organa overe);
 • Bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj podnosioca prijave za 2018. godinu sa kopijom Potvrde o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu izdatom od APR;

Ukoliko Podnosilac prijave nije dobio Potvrdu o registraciji redovnog godišnjeg finansijskog izveštaja za 2018. godinu, dostaviti bilans stanja, bilans uspeha i statistički izveštaj za 2018. godinu, potpisane i overene od strane lica odgovornog za sastavljanje finansijskog izveštaja i pisanu izjavu zakonskog zastupnika Podnosioca prijave o verodostojnosti i istovetnosti primerku koji je dostavljen APR na konačnu obradu.

 • Kopija ugovora o zaključenom spoljnotrgovinskom poslu sa inostranim kupcem ili odgovarajuća dokumentacija iz koje se nedvosmisleno zaključuje da je Podnosilac prijave realizovao izvozni posao u poslednje tri godine (kopija faktura, carinska deklaracija - „JCI“);
 • Kopija sertifikata za proizvod/proces.

RAS zadržava pravo da, ukoliko je potrebno, zatraži dodatnu dokumentaciju od Podnosioca prijave.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA I ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave sa svim pratećim obrascima i dokumentacijom se podnose lično ili preporučenom poštom u ARRA, sa naznakom: Prijava na javni poziv za učešće po Programu podrške internacionalizaciji MSP kroz individualno učešće na međunarodnim sajmovima u inostranstvu.

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije „RARIS“

 • Adresa: Trg oslobođenja bb, Zaječar
 • Telefon: 019/426-376, 019/426-377
 • E-mail: office@raris.org
 • www.raris.org

 

Regionalni centar za društveno ekonomski razvoj „BANAT“

 • Adresa: Čarnojevićeva 1, Zrenjanin
 • Telefon: 023/510-567, 023/561-064
 • E-mail: office@rcrbanat.rs
 • www.banat.rs

 

Centar za razvoj Jablaničkog i Pčinjskog okruga

 • Adresa: Pana Đukića 42, Leskovac
 • Telefon: 016/315-0115, 016/3150-114
 • E-mail: info@centarzarazvoj.org
 • www.centarzarazvoj.org

 

Regionalna agencija za prostorni i ekonomski razvoj Raškog i Moravičkog okruga

 • Adresa: Cara Dušana 77, Kraljevo
 • Telefon: 036/397-777, 036/397-770
 • E-mail: office@kv-rda.org
 • www.kv-rda.org

 

Regionalna razvojna agencija „JUG“

 • Adresa: Kej Kola srpskih sestara 3/2, Niš
 • Telefon: 018/515-447, 018/522-659
 • E-mail: info@rra-jug.rs
 • www.rra-jug.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Zlatibor“

 • Adresa: Petra Ćelovića bb, Užice
 • Telefon: 031/523-065, 031/510-098
 • E-mail: office@rrazlatibor.rs
 • www.rrazlatibor.co.rs

 

Regionalna razvojna agencija Bačka

 • Adresa: Bulevar Mihajla Pupina 20/II sprat, Novi Sad
 • Telefon: 021/557-781
 • E-mail: office@rda-backa.rs
 • www.rda-backa.rs

 

Regionalna razvojna agencija Srem

 • Adresa: Glavna 172, Ruma
 • Telefon: 022/470-910
 • E-mail: office@rrasrem.rs
 • www.rrasrem.rs

 

Regionalna razvojna agencija Sandžaka - SEDA

 • Adresa: 7. jula bb, Novi Pazar
 • Telefon: 020/332-700, 020/317-551 (faxli)
 • E-mail: office@seda.org.rs
 • www.seda.org.rs

 

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

 • Adresa: Kralja Petra I broj 22, Kragujevac
 • Telefon: 034/302-701, 034/302-702
 • E-mail: officekg@redasp.rs
 • www.redasp.rs

 

Regionalna agencija za razvoj i evropske integracije Beograd

 • Adresa: Topličin venac 11/4, Beograd
 • Telefon: 011/2186-730, 011/2186-740
 • E-mail: office@rarei.rs
 • www.rarei.rs

 

Regionalna razvojna agencija Podrinja, Podgorine i Rađevine

 • Adresa: Jovana Cvijića 20, Loznica
 • Telefon: 015/876-096, 015/875-993
 • E-mail: office@rrappr.rs
 • www.rrappr.rs

 

Regionalna razvojna agencija Braničevo-Podunavlje

 • Adresa: Stari korzo 30/3, Požarevac
 • Telefon: 012/510-824
 • E-mail: office@rra-bp.rs
 • www.rra-bp.rs

 

Regionalna razvojna agencija PANONREG

 • Adresa: Trg Cara Jovana Nenada 15, Subotica
 • Telefon: 024/554-107
 • E-mail: office@panonreg.rs
 • www.panonreg.rs

 

Agencija za regionalni razvoj Rasinskog okruga d.o.o Kruševac

 • Adresa: Tanaska Rajića 18/3, Kruševac
 • Telefon: 037/202-336
 • E-mail: office@arrro.rs
 • www.arrro.rs

 

Regionalna razvojna agencija „Južni Banat“

 • Adresa: Karađorđeva br.4, Pančevo
 • Telefon: 013/2190-314, 013/2190-315
 • E-mail: office@rrajuznibanat.rs
 • www.rrajuznibanat.rs

VIŠE INFORMACIJE PUTEM TELEFONA ILI EMAIL-a OVDE!